Geç içerik

Sürdürülebilirliğin yeni çağına liderlik etmek

Yayınlandı:

Unilever CEO'su Hein Schumacher, sürdürülebilirlik gündemimizin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Hein Schumacher'in fotoğrafı

Son on yıl, hane halkları, ekonomiler ve siyasi sistemler üzerinde etkileri hissedilmeye devam eden küresel bir pandemi, nesilde bir kez yaşanan enflasyon şoku, savaşlar ve jeopolitik bölünmeler gibi olağanüstü olaylarla geçti.

Bununla birlikte, gezegenimizi ve toplumları tehlikeye atan çevresel ve sosyal sorunlar da daha akut ve daha acil hale geldi. Gerek iklim krizi gerekse sosyal eşitsizlik, bu kadar açık bir şekilde karşımızda dururken bu sorunları uzunca açıklamamamıza bile gerek yok.

Unilever olarak, iş dünyasının bu zorluklara karşı harekete geçmek için her türlü gerekçeye sahip olduğuna ve bunun için de uzun yıllardır çalıştığına inanıyoruz. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'mızdan Compass Stratejimize ve son olarak İklim Dönüşümü Eylem Planımıza kadar, sürdürülebilirliği iş stratejimizin tam merkezine yerleştirdik.

Çok şey başardık ve bundan büyük fayda sağladık. Daha dayanıklı tedarik zincirleri oluşturduk, operasyonlarımızda önemli maliyet tasarrufu sağladık ve organizasyonumuza harika yetenekler kattık.

Şimdi, geleceğe bakarken, sürdürülebilir iş liderliği için yeni, üçüncü bir dönemi tanımlama fırsatına sahip olduğumuza inanıyoruz.

İlk dönem yani on yıldan daha uzun bir süre önce, ağırlıklı olarak konunun önemine dikkat çekmek ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesiyle ilgiliydi. İkinci dönem ise sürdürülebilirliğin iş ve değer zincirlerine daha fazla yerleştirilmesi ve entegre edilmesiyle ilgiliydi.

Peki ya üçüncüsü? Bizim için önemli olan şey, sürdürülebilirlikteki ilerlemeyi iş performansının ayrılmaz bir parçası haline getirerek daha büyük etkiyle sonuca ulaşmakla ilgili. Bunun dünyanın ihtiyaç duyduğu ve yatırımcılardan tüketicilere kadar tüm paydaşların da beklediği bir şey olduğunu düşünüyoruz. Unilever olarak bir kez daha bu konuda öncü olmaya niyetliyiz.

Sonuç olarak, yaklaşımımızı nasıl geliştireceğimizi düşünmek için aylar harcadık. Yapmayı planladığımız üç temel değişiklik söz konusu.

  • En büyük sürdürülebilirlik önceliklerimize yönelik kaynaklarımızı tahsis ederken daha odaklı olmak.
  • Uzun vadeli hedeflerimize yönelik eylemleri yönlendirmede daha hızlı davranmak.
  • Doğrudan kontrolümüz dışında ilerlemeyi sağlayan ve engelleyen unsurları ele almak için savunuculuk faaliyetlerimizde daha sistematik olmak.

Bunlar önümüzdeki yıllarda çalışmalarımıza rehberlik edecek temel ilkelerimiz olacaklar.

Daha odaklı

Gerçek şu ki Unilever'in sürdürülebilirlik gündemi çok çeşitli konuları kapsıyor.

Ancak karşılaştığımız büyük ve karmaşık zorluklar konusunda somut ilerleme kaydetmek için kaynak tahsisinde daha odaklı olmamız gerektiğini deneyimlerimizden öğrendik.

Bir örnekle açıklayayım. 2020 yılında palm yağı, kağıt ve karton, çay, soya ve kakaoda ormansızlaştırma içermeyen bir tedarik zincirine ulaşma hedefi belirledik. Bu hedefe ulaşmak için birkaç yıl boyunca önemli miktarda kaynak ayırdık: küçük çiftçileri desteklemek, yetiştirme uygulamalarını iyileştirmek, tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık sağlamak; kendi işleme tesislerimizi kurmak; en ileri bilim yoluyla alternatif malzemeler geliştirmek ve orman riski taşıyan ürünlere bağımlılıklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için binlerce ürün grubunu yeniden formüle etmek gibi.

Bu odaklı yaklaşım, 2023 yılı sonuna kadar %97,5 oranında ormansızlaşma içermeyen sipariş hacmine ulaşmamızda etkili oldu. Bu tür bir yaklaşımı tekrarlamayı istiyoruz.

Geleceğe baktığımızda, yakın zamanda kamuya açık taahhütlerimizi güncellediğimiz ve Büyüme Eylem Planımıza (Growth Action Plan) dahil ettiğimiz dört sürdürülebilirlik konusuna odaklanacağız. Bunlar iklimdoğaplastikler ve yaşam koşulları olacak.

Güncellenen taahhütlerimiz son derece kapsamlı olmakla birlikte, aynı zamanda bilinçli ve gerçekçi. Unilever olarak, tıpkı finansal hedeflerimiz doğrultusunda performans göstermeye kararlı olduğumuz gibi, bu taahhütleri de yerine getirmeye kararlıyız. Güvenilir, yerine getirebileceğimize inandığımız ve gerçek olumlu etkiye sahip sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek istiyoruz.

Ayrıca sorumlu bir işletme olarak faaliyet göstermenin temel ilkelerine de tamamen bağlı kaldığımızı söylemeye gerek yok. İnsan haklarına saygı duymak, eşitliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirmek, işimizi dürüst bir şekilde yapmak ve insanların güvenliğini sağlamak gibi ilkelerin hepsi organizasyonumuzda önemli bir yer edinmiştir ve önümüzdeki yıllarda da bunları raporlamaya devam edeceğiz.

Daha hızlı

İşletmelerin neden bazen uzun vadeli sürdürülebilirlik taahhütleri açısından değerlendirildiğini anlıyoruz. Bu taahhütler, stratejilere rehberlik eden ve karmaşık, çok yönlü zorluklarla ilgili iş birliklerini harekete geçiren önemli bir hedef sağlıyor.

Ancak titiz ve bilime dayalı uzun vadeli taahhütler çok önemli olmakla birlikte, bu taahhütleri şimdi yerine getirdiğimizden de emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle yaklaşımımızı kısa vadeli hale getiriyoruz. Atmamız gereken acil adımlar konusundaki netliğimizden emin oluyoruz ve bunları çoğu şirketin planlamada izlediği şekilde stratejik döngülere göre düzenliyoruz. Bu yaklaşım sermaye tahsisinin yapıldığı, ödün verilmesi gereken alanların kararlaştırıldığı ve insanların sorumlu tutulduğu bir yaklaşım. Böylece sürdürülebilirliğin, şirketin tüm gücünden ve işin geri kalanının tipik olarak yönetilme şeklinden faydalanmasını sağlıyoruz.

Uzun vadeli hedeflerin yakın ve orta vadeli kilometre taşlarıyla tamamlandığı güncellenmiş genel hedeflerimiz bu yaklaşımı benimsiyor. Yatırım ihtiyaçlarının iş planlama döngülerine entegre edildiği, zamana bağlı ayrıntılı yol haritaları oluşturduk. İlerleme hızını izlemek ve gerektiğinde hızlı hareket etmek için organizasyonumuzun başında düzenli kontrol noktalarımız var.

Ayrıca, sürdürülebilirlik yol haritalarının uygulanmasına ilişkin hesap verebilirlik düzeyini, şirketin prim planında kullanılan Unilever genelindeki KPI'lardan (temel performans göstergeleri), iş akışlarını yönetenler için bireysel KPI'lara kadar diğer iş sonuçlarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Unilever'de performans kültürünü geliştirmek için daha geniş kapsamlı Büyüme Eylem Planımızın bir parçası olarak ödüller ile sürdürülebilirlik performansının hayata geçirilmesi arasında bağlantı kurmaya devam edeceğiz.

Daha sistematik

Unilever olarak uzun zamandır sürdürülebilir etkiyi hızlandırmak için dış paydaşlarla birlikte değişimi savunuyor ve genellikle öncü bir rol oynadığımız çok sayıda forum, koalisyon ve kampanyaya katılıyoruz.

Kendi kontrolümüz altında sürdürülebilirlik alanında ilerleme kaydetme fırsatları giderek azaldığından, önümüzdeki on yıl boyunca büyük ölçüde küresel değer zinciri dönüşümlerine, teknolojik yeniliklere ve bunları mümkün ve uygun fiyatlı kılacak kamu politikalarına bağlı olan fırsatlara odaklanıyoruz.

Böylece bu ilerlememizin önündeki engelleri ve kolaylaştırıcıları ele almak için sesimizi ve bir araya getirme gücümüzü daha güçlü bir şekilde kullanacağız anlamına geliyor.

Bunun bir kısmı, dolaylı (Scope 3) yoldan açığa çıkan sera gazlarımızın çoğunu oluşturan en büyük 300 tedarikçimizle kapasite geliştirmek için tasarlanan tedarikçi iklim programımız gibi iş ortaklarımızla daha derin iş birliği kurmaya dayanıyor.

Diğer taraftan, değer zincirlerimiz genelinde ilerleme kaydedilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla daha iddialı bir şekilde politika savunuculuğu da yapıyoruz. Ambalajların yeniden tasarımı, yeniden kullanım/yeniden doldurma modelleri, genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR), atık işleme ve kaçınılabilir plastiklerin ortadan kaldırılması gibi konularda bağlayıcı kurallar, hedefler ve standartlar belirleyen küresel bir plastik anlaşması çağrısına öncülük etmemiz buna iyi birer örnek.

Bu süreçte daha şeffaf bir şekilde hareket etmeyi amaçlıyoruz. İklim politikası önceliklerimizi belirleyen ve ana endüstri birliklerimizin pozisyonlarını ve katılım faaliyetlerini eleştirel bir şekilde inceleyen ilk İklim Politikası Katılım İncelememizin (PDF 1.39 MB) yayınlanması bu çabamızın bir kanıtı.

Özetle, Unilever'de daha az şeyi daha büyük etkiyle yapmak istiyoruz. Daha odaklı, hızlı ve sistemli ilerlemeye dayanan yenilenen sürdürülebilirlik hedeflerimizle planımızı gerçekleştirmeye kararlıyız ve bunun işimiz ve çok sayıdaki paydaşımız için yaratacağı fark hususunda son derece heyecanlıyız.

Palmiye ağacının yukarıdan çekilmiş görüntüsü
Başa dön