1. Home
  2. ...
  3. Biz kimiz?
  4. Amaç, değerler ve ilkeler

Amaç, değerler ve ilkeler

Kurumsal Amacımızda başarılı olmanın gereklilikleri şu şekilde açıklanmaktadır: "birlikte çalıştığımız herkes, temas ettiğimiz tüm topluluklar ve üzerinde etki sahibi olduğumuz çevreye karşı kurumsal davranışlar konusunda en yüksek standartları benimsemek."

Her zaman dürüstlük çerçevesinde çalışmak

Operasyonlarımızı dürüstlük çerçevesinde ve işletmemizin temas ettiği kişiler, kuruluşlar ve çevrelere saygılı bir şekilde yürütmek, her zaman kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini oluşturmuştur.

Olumlu etki

Birçok farklı şekilde olumlu etki yaratmayı amaçlıyoruz: markalarımız, ticari operasyonlarımız ve ilişkilerimiz aracılığıyla, gönüllülerin sunduğu katkılar aracılığıyla ve topluluk ile ilişki kurduğumuz diğer şekillerde.

Sürekli bağlılık

Aynı zamanda, çevresel etkimizi yönetme şeklimizi sürekli olarak iyileştirme ve sürdürülebilir bir işletme olma konusundaki uzun vadeli hedefimize giden yolda çalışma konusunda da oldukça kararlıyız.

Temel tutkularımızı belirleme

Kurumsal Amacımız, işletmemizi yürütme konusundaki temel tutkularımızı belirlemektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Unilever bünyesindeki herkesin izlediği operasyon standartlarını tanımlayan Davranış Kuralları İlkelerimiz de bu tutkuları desteklemektedir. Kurallar, yönetişim ve kurumsal sorumluluğa yaklaşımımızı da desteklemektedir.

Başkalarıyla birlikte çalışma

Bizimle benzer değerlere sahip olan ve bizimle aynı standartlara uygun olarak çalışan tedarikçilerle birlikte çalışmak istiyoruz. Davranış Kuralları İlkelerimiz ile uyumlu olan Tedarikçi Kurallarımız, işletme bütünlüğü ile çalışanlar, tüketiciler ve çevre ile ilgili sorumluluklarımızı kapsayan on bir ilkeden oluşmaktadır.

İş ilkelerimiz

Faaliyet standartları

Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde, çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz.. Aynı şekilde, ilişki içinde olduğumuz herkesin meşru menfaatlerine de saygılıyız.

Hukuka saygı

Unilever şirketleri ve çalışanlarımız, faaliyette bulunduğumuz ülkelerin hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.

Çalışanlar

Unilever, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

Çalışanların istihdamı ve terfii konularında yalnızca yapılacak işin gerektirdiği nitelik ve beceri esasına göre hareket edeceğiz.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmaz, faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmayız. Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.

Çalışanlarımızın insanlık onuru ve kişisel örgütlenme özgürlüğüne saygılıyız. Şirketin bilgi kaynakları ve danışma prosedürleri aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.

Tüketiciler

Unilever, fiyat ve kalite açısından sürekli olarak değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenli şekilde kullanılabilecek markalı ürün ve hizmetler sunmak amacındadır. Ürün ve hizmetler eksiksiz düzgün şekilde etiketlenecek, tanıtılacak ve iletilecektir.

Hissedarlar

Unilever, faaliyetlerini uluslararası ölçekte kabul gören kurumsal yönetişim ilkelerine uygun şekilde yürütecektir. Ticari faaliyetlerimiz, yapımız, mali durumumuz ve performansımızla ilgili bilgileri, hissedarlarımıza zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak bildireceğiz.

Ticari ortaklar

Unilever, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ticari ortaklarımızla karşılıklı olarak yarar getiren ilişkiler tesis etme amacındadır.

Ticari işlerimizde ortaklarımızın bizimkilerle tutarlı olan iş ilkelerini benimsemiş olmalarını beklemekteyiz.

Toplumla bütünleşme

Unilever, toplumda güvenilir bir yeri olan bir kurum olmak ve ayrılmaz parçaları olarak faaliyette bulunduğumuz ülkelerin toplumlarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba sarfetmektedir.

Kamusal faaliyetler

Unilever şirketleri, meşru ticari menfaatlerini geliştirmek ve savunmak için çaba sarfedeceklerdir.

Meşru menfaatlerini etkileyebilecek konulara ilişkin mevzuatın gelişimi için Unilever, gerek doğrudan gerekse endüstri/ticaret kuruluşları vasıtasıyla hükümet ve diğer yetkili kuruluşlarla işbirliğine girecektir.

Unilever siyasal partileri desteklememekte, faaliyetleri parti menfaatlerine destek sağladığı düşünülen gruplara da katkıda bulunmamaktadır.

Çevre

Unilever, çevre üzerindeki etkimizin yönetimine ve uzun vadede sürdürülebilir faaliyetlerde bulunma hedefine yönelik olarak sürekli gelişim kaydetmek amacındadır.

Unilever, çevrenin korunması, çevre ile ilgili meselelerin daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için işbirliği çalışmalarında bulunacaktır.

Yenilik

Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel yenilik yaparken tüketicilerimizin ve toplumun kaygılarını dikkate alacağız. Ürün güvenliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacağız.

Rekabet

Unilever zorlu ancak adil rekabete inanmakta ve gerekli rekabet yasalarının geliştirilmesini desteklemektedir. Unilever şirketleri ve çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak yapacaklardır.

Ticari faaliyetlerde dürüstlük

Unilever, doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet vermemekte ve almamakta, ticari ya da mali kazanç temin etmek için uygunsuz yollara başvurmamaktadır. Çalışanlarımızdan hiçbiri, rüşvet teşkil eden ya da bu şekilde yorumlanabilecek bir hediye ya da para kabul etmeyecek veya vermeyecektir. Rüşvet verme ya da alma veya uygunsuz başka yollara başvurma amacına yönelik talepler derhal reddedilecek ve bunlar yönetime bildirilecektir.

Unilever'in muhasebe kayıtları, içerdikleri işlemlere ilişkin ayrıntıları eksiksiz olarak gösterecek ve yansıtacaktır. Bütün hesaplar, fonlar ya da varlıklar beyan edilecek ve kayda geçirilecek, beyan edilmemiş ya da kayıtsız hiç bir hesap, fon ya da varlık tesis edilmeyecektir.

Çıkar çatışmaları

Unilever çalışanları, şirketle ilgili sorumluluklarıyla çelişebilecek kişisel faaliyetlerde bulunmayacaklar ve buna yol açabilecek maddi menfaatlerinin önüne geçeceklerdir. Unilever çalışanları, bulundukları mevkii amacı dışında kullanarak kendileri ya da başkaları yararına kazanç sağlamaya çalışamazlar.

Uyum-Denetleme-Raporlama

İşimizin başarısı için bu ilkeler vazgeçilmez niteliktedir.

Unilever Yönetim Kurulu, bu ilkelerin bütün çalışanlara iletilmesini, ve çalışanların bunları anlayıp gereklerini yerine getirmelerini sağlamaktan sorumludur.

Bu çerçevede gündelik sorumluluk bölgesel ve ülkelerdeki üst düzey yönetimlerdedir. Bunlar, söz konusu ilkelerin uygulanmasından sorumludur, bu çerçevede gerekli olduğu takdirde yerel ihtiyaçlara göre daha detaylı yönlendirmeler yapacaklardır.

Her yıl bu ilkelere uyum garantisi ve denetimi yapılmaktadır. İlkelere uygunluk, Yönetim Kurulu incelemesine tabi olup, Yönetim Kurulu bu amaçla Kurumsal Denetim Komitesi ve Risk Komitesi tarafından desteklenmektedir.

İlke ihllalleri, Kurumsal Sekretarya tarafından tespit edilen prosedürlere uygun olarak rapor edilecektir. Unilever Yönetim Kurulu, bu ilkelere veya uyulması gerekli diğer politika ve talimatlara bağlı kalma çabasından doğan ticari kayıplar konusunda yöneticileri eleştirmeyeceklerdir.

Unilever Yönetim Kurulu, bu ilkelerin ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair bir şüphenin bulunması halinde, bu durumun Kurula ya da üst düzey yönetime çalışanlar tarafından bildirilmesini beklemektedir.

Çalışanların söz konusu bildirimleri gizlilik içinde verebilmesi için gereken yapılmış olup, herhangi bir çalışan bu şekilde bildirim yapmaktan dolayı zarar görmeyecektir.

Başa dön

BİZİMLE BAĞLANTI KURUN

Sürdürülebilir bir gelecek hayalini paylaşan herkesi, bizimle bağlantı kurmaya davet ediyoruz.

BİZE ULAŞIN

Unilever ve uzman ekipler ile temas kurun veya dünyanın dört bir yanında iletişim kurulacak kişileri bulun.

Bize Ulaşın