Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Kadınlara yönelik fırsatlar

Unilever, dünyanın dört bir yanında kadınları güçlendirmek için güçlü bir pozisyondadır: tüketicilerimizin %70'inden fazlası kadındır ve değer zincirimizde önemli roller oynar. Ayrıca, kadınları yetiştiriciler, dağıtımcılar, fabrika ve ofis çalışanları olarak faaliyetlerimize katıyoruz.

Çoğu zaman, kadınlar ailedeki değişimin aracısıdır ve küresel ölçekte, kadınların güçlendirilmesi durumunda aile, topluluk ve ekonomilerin bundan etkilendiği kabul edilmektedir1.

Kadınların güçlendirilmesi, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için anahtar olarak kabul edilmiştir. Kadınların güçlendirilmesi konusunda belirli bir hedef benimsenmesini savunduk ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve tüm kadın ve kızları güçlendirmeye yönelik Küresel Hedef 5 oluşturuldu. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile faaliyetlerimiz ayrıca Hedef 1 yoksulluğa son, 2 açlığa son, 4 kaliteli eğitim, 8 insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9 sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 10 eşitsizliklerin azalması ve 17 hedefler için ortaklıklar gibi birkaç diğer Hedefi etkilemektedir.

Cinsiyet eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılması, sadece yapılması gereken doğru bir hamle değildir ve gelecekteki büyümemiz için de hayati öneme sahiptir. Kadın haklarına saygı ve desteği ve kadınların ekonomik katılımını artırmayı bir iş önceliği olarak görüyoruz. Kadınların ekonomiye resmi ve aktif katılımını destekleyerek hayatları, aileleri, toplulukları ve ekonomileri dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sonuç olarak pazar, marka ve şirketimizi büyütme fırsatına sahip oluruz.

1 Kaynak: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

Stratejimiz

İnsani kalkınma ve ekonomik büyümenin yalnızca kadınları güçlendirme ile başarılabileceğine ve değer zincirimizde kadınlara yönelik fırsatlar oluşturmanın iş önceliğimiz olduğuna inanıyoruz.

Hindistan'da Unilever ürünlerini satan Şakti tüccar

Fırsat yaratma ve engelleri kaldırma

Değer zincirimiz, iş yerimizdeki çalışanlardan geniş tedarik zincirimiz ve Müşteri Geliştirme departmanımızdaki çalışanlara ve markalarımız aracılığıyla tüketicilere kadar milyarlarca kadınla bağlantı kurmamızı sağlar ve savunuculuk yoluyla topluma büyük ölçekte ulaşır. Çalışma ve araştırmalar, kalıcı cinsiyet ayrımlarının ardındaki en büyük kuvvetlerden bazılarının, zararlı sosyal normlar ve kadınlar ile erkekler hakkındaki klişeler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu unsurların daha destekleyici hale getirilmesi, cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlendirilmesine yönelik ilerlemenin güçlü bir iticisi olacaktır. Mart 2017'de, değer zincirimizde kadınları nasıl desteklediğimizi özetleyen bir rapor yayınladık. Raporda ayrıca şirketimizde ve toplum genelinde zararlı sosyal normları ve klişeleri ortadan kaldırma isteğimiz özetlenmiştir.

Her kadının kendi istediği türde hayatı oluşturabileceği, sınırlayıcı norm ve klişelerle engellenmediği, korku, önyargı veya yargılama olmadan erkeklerle aynı fırsatlar arasında seçim yapabildiği bir dünya hayal ediyoruz. Vizyonumuzda, erkekler de sosyal norma ve klişelerin kısıtlamasından kurtulmalıdır. Böyle bir dünya yaratılmasına yardımcı olmanın toplum ve Unilever için çok büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Kadınların güçlendirilmesi dünyayı nasıl dönüştürebilir?

Ekonomik döngüye daha fazla kadının dahil edilmesi, dalgalanma etkisi adı verilen durumla aile ve toplulukların büyüyüp ilerlemesini olumlu yönde etkilemektedir1. Kadınlar dünyadaki işlerin %60'ını yapmakta ve yalnızca dünya gelirinin %10'unu kazanmaktadır ve gelirlerinin %90'ını aileleri için harcamaktadır2.

Cinsiyet eşitliği sağlayıp tüm kadın ve kızları güçlendirmeyi amaçlayan BM Küresel Hedef 5'i destekliyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesi tek başına bir amaç değildir: kadınların güçlendirilmesi BM'nin tüm Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır.

Şirket büyümesinin anahtarı

Güçlendirilmiş kadınlar, şirketimizin büyüyebileceği gelişen ekonomiler oluşturmada hayati bir rol oynar. Dünya çapında, kadınlar tüketici harcamalarının %64'ünü kontrol ederken en hızlı büyüyen tüketici grubudur3. En geniş tüketici tabanımızda markalarımıza daha fazla güven inşa etmemiz çok önemlidir; kadınlar şu anda tüketicilerimizin %70'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, kadınların tedarik zincirimizde, faaliyetlerimizde ve dağıtım ağımızda oynadığı önemli rolü artırma fırsatına sahibiz. Unilever, kaynaklarını birçoğu kadın olan çok sayıda küçük ölçekli çiftçilerden satın almaktadır. Yöneticilerimizin %46'sı da kadındır. Değer zincirimizde kadınların daha fazla güçlendirilmesi, geleceğimizi güvence altına alırken yenilikler sağlayabilecek beceri ve yetenekleri kullanır, tüketicilerle bağımızı iyileştirir ve pazardaki başarımıza katkıda bulunur.

Stratejimiz

Değer zincirimizde (tedarik zincirimizden iş yerine, tüketicilere ve geniş anlamda topluma) kadınların yetkisini artırmayı amaçlıyoruz.

Bunu başarmak için şunları yapacağız:

 • Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa etme
 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleme
 • Eğitimlere erişimi ve becerileri geliştirme
 • Tedarik zincirimizdeki fırsatları genişletme
 • Eskimiş cinsiyet normlarını ve klişeleri değiştirmek için başkalarıyla birlikte çalışma.

Yaklaşımımız, birçok yerde ve hayatın birçok aşamasında, kadınların öncekinden daha fazla hak ve fırsata sahip olduğunu kabul etmektedir; ancak ayrımcılık, ilerleme için iş ve fırsatlara erişimin olmaması, eşit olmayan ücret, sağlık ve güvenlik sorunları ve insan kaçakçılığı gibi eşitliğin önünde hala önemli boşluk ve sorunlar durmaktadır. Bu engelleri Unilever girişimleri, ortaklıkları, düşünce liderliği ve savunuculuğu ile gidermeyi amaçlıyoruz.

Kadınlara yönelik fırsatlar yaratmak bizim için temel bir önceliktir ve bu alanlardaki çalışmalarımızın örnekleri, İş Yerinde Adil Yaklaşım, Kapsayıcı Şirket ve Su bölümleri dahil olmak üzere Sürdürülebilir Yaşam Raporumuzda bulunabilir. Kadın ve kız çocuklarını güçlendirmeye yardımcı olacak sistematik değişimlerin gerçekleştirilmesi, Daha İyi Beslenme için Küresel İttifak (GAIN) ve Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) gibi ortaklık çalışmalarımızın da ana temasıdır. Bunun amacı, Refah Tohumları programımızla kadın çiftçilere, gebe kadınlara ve çocuklara özellikle odaklanarak geniş tedarik zincirimizdeki küçük ölçekli topluluklarda 2,5 milyon kişinin sağlık ve beslenmesini iyileştirmeye yardımcı olmaktır.

Eskimiş norm ve klişeleri düzeltme

Eskimiş, ayrımcı kültürel normlar ve cinsiyet klişeleri, hem bir bütün olarak toplumlarda hem de işimizde engellerle mücadele çabamızın önündeki güçlü bir kuvvet olarak hareket etmeye devam etmektedir. Toplumdaki kadın algısını etkileyen başlıca unsurlardan biri, reklamlardaki yararsız cinsiyet klişelerinin devam ettirilmesidir.

Haziran 2016'da, Reklamlarda Cinsiyet Klişelerinin kaldırılmasına yönelik çığır açan bir çalışma başlattık ve reklam ve duyurularımızda kadınların daha ilerleyici ve pozitif tasvirlerini oluşturmak için pazarlama ve yaratıcı reklam ajanslarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Dove, Axe, Knorr, Kirlenmek Güzeldir ve Sunsilk gibi markalarımız kampanyamıza öncülük ediyor. Kadınlara Yönelik Fırsatlar raporumuzun yayınlanmasından sonra: Kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak için zararlı toplumsal normlara ve cinsiyet klişelerine karşı çıkarak, iş yerinde ve tedarik zincirindeki zihniyet ‘klişelerini kaldırma’ çabalarımızı hızlandırmayı da amaçlıyoruz.

Başkalarıyla ilişki kurma

Dünya Ekonomik Forumu, Tarımda Yeni Vizyon ve BM Global Compact gibi sektörler arası ve çok paydaşlı girişimlere katılıyoruz.

BM Genel Sekreterliğinin Kadınların Ekonomide Güçlendirilmesine Yönelik Yüksek Paneli'ne uyum göstererek, olumsuz normlarla mücadeleye ve iş kültürünü değiştirmeye odaklanan çalışma gruplarına katıldık. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nun, liderlerin mevcut cinsiyet eşitliği durumunu anlamasına ve cinsiyet eşitsizliklerini kapatmaya yönelik mekanizmalar geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan Cinsiyet, Eğitim ve Çalışmaya Yönelik Sistem Girişimini destekliyoruz.

2015 yılında Kız Çocukları Beyannamesini imzaladık, 2013 yılında ise BM Global Compact ve BM Kadın Birimi arasındaki Kadınları Güçlendirme İlkeleri iş birliğini destekledik.

2014 yılında kadınların haklarını ve yetkilerini geliştirmek üzere başlatılan BM Kadın Özel Sektör Liderliği Danışma Konseyi'nin on kurucu üyesinden biriyiz.

2014 yılında BM Kadın Birimi'nin 2030 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve dünya çapında 1 milyar erkeğin kadınları güçlendirmeyi destekleme taahhüdünü güvence altına almayı amaçlayan HeForShe hareketine katıldık. 2015 yılında, devlet, iş dünyası ve üniversitelerden karar alma mercileriyle bir araya gelerek değişimi yukarıdan başlatmayı amaçlayan IMPACT 10x10x10 girişimini destekledik ve CEO'muz Paul Polman bir IMPACT Destekçisi oldu.

Taahhüdümüz

2020 yılına kadar faaliyetlerimizde 5 milyon kadını yetkilendirirken değer zincirimizde güvenliği artıracak, becerileri geliştirecek ve fırsatları genişleteceğiz.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

Kadın yöneticilerin 2010'da %38 olan oranını 2016'da %46'ya yükselterek cinsiyet dengemizi iyileştirdik.

Diğer kurumlarla ortaklıklar kurarak, 2016 yılına kadar yaklaşık 920.000 kadının güvenliği artırmayı, becerileri geliştirmeyi ve fırsatları genişletmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık. Bu rakama Hindistan'daki 72.000 Şakti mikro girişimci ve Kenya ile Hindistan'daki küçük çay işletmeleri ve tarlalarındaki yaklaşık 800.000 kadın dahildir.

Kadınlara Yönelik Fırsatlar raporumuz: Kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak için zararlı toplumsal normlara ve cinsiyet klişelerine karşı çıkma (PDF | 7MB) (Mart 2017'de yayınlandı), Unilever'in şirketlerde ve genel olarak toplumda ayrımcı normlara ve eskimiş klişelere karşı çıkarak değer zincirimizde cinsiyet eşitliğini nasıl desteklediğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Gelecekteki sorunlar

Zararlı toplumsal normların ve cinsiyet klişelerinin giderilmesi için devlet, sivil toplum ve şirketlerin ortak eylemde bulunması gerekir. Bu zararlı normları ve daha destekleyici yaklaşımlar geliştirmek için uygulanabilecek başarılı yaklaşımları daha iyi anladığımızdan emin olmak için kanıtlar sunulması ve veri toplanması kritik öneme sahiptir.

Klişeleri Kaldırma girişimimiz, reklamlarımızla tüketici algısını değiştirmek için etkimizi nasıl kullanabileceğimizi gösteren başarılı bir örnektir. Şimdi toplumsal değişimi hızlandırmak üzere sektörü sürece dahil etmek için diğer kurumlarla birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

1 Kaynak: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

2 Kaynak: http://www.vanguardngr.com/2015/08/women-must-be-empowered-economically-maureen-ochem/

3 WEF: Dünya Ekonomik Forumu, 2016. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2016

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durarak, kadınların rolünü destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


Kadınlara yönelik fırsatlar konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Çeşitli girişimler yoluyla 5 milyon kadını güçlendirmeye yönelik kararlı hedefler belirledik.


Kadınlara yönelik fırsatlar
Taahhüdümüz

2020 yılına kadar faaliyetlerimizde 5 milyon kadını yetkilendirirken perakende faaliyetlerimizde güvenliği artıracak, becerileri geliştirecek ve fırsatları genişleteceğiz.

Performansımız

2016'da %46'ya ulaşan kadın yönetici oranıyla cinsiyet dengemizi iyileştirdik. Diğer kurumlarla ortaklıklar kurarak, 2016 yılına kadar yaklaşık 920.000 kadının güvenliği artırmayı, becerileri geliştirmeyi veya fırsatları genişletmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık.Ж

Bakış açımız

Kadınların güçlendirilmesine yönelik yaklaşımımız hak, beceri ve fırsatlardan oluşan üç ayak üzerine kuruludur. Kadınların başarılı olabilmesi için haklarına saygı duyulmalı ve kadınlara beceri ve fırsatlar sağlanmalıdır.

Kadınların beceri ve fırsatlara erişmesi sağlanırsa tarımsal randıman daha iyi artırılabilir ve malzemelerimizin güvenliği daha fazla sağlanabilir. Kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi, ailelerin yoksulluktan kurtarılması için dönüştürücü bir etki oluşturmaktadır.

Kadınların güçlendirilmesi şirket büyümesi için büyük bir fırsattır, ancak hem iş faaliyetlerimiz ve girişimlerimizle yönlendirilen hem de küresel ve ulusal düzeylerdeki önemli paydaşlarla diyalog gerektiren toplu bir sistem değişikliğine ihtiyacımız vardır. Politika ve uygulamalarımızı geliştirirken, başkalarından kazandığımız fikir ve bakış açıları, kadınların sorunlarını ve önceliklerini anlamamız için kritik öneme sahiptir.

Ж 2016 yılında Kapsayıcı Şirket ve Kadınlara Yönelik Fırsatlar ayaklarında yaklaşık 300.000 kadın girişimlere erişebilmiştir.


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa etme

Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa edeceğiz.

2016 yılına gelindiğinde, Unilever yöneticisi olan kişilerin %54'ü erkek, %46'sı ise kadındır.


Bakış Açımız

2009'dan bu yana, cinsiyet dengeli bir organizasyon inşa etmek için çalışıyoruz. 2020 yılına kadar yönetim pozisyonlarında kadınların %50 orana ulaşmasıyla ilgili net bir hedef belirledik.

Hala yapılacak çok iş olmasına rağmen ilerlemeye devam ediyoruz. 2016'nın sonuna gelindiğinde yönetimimizin %46'sı kadınlardan oluşuyordu. Ancak, en kıdemli seviyelerde oranlar bu kadar yüksek değil: 2016 yılında en yüksek seviyeli 100 yöneticimizin %22'si kadınken, 2015 yılındaki %50 orana kıyasla Yönetim Kurulumuzun %43'ü (14 kişiden altısı) kadınlardan oluşuyordu.

Girişimlerimiz, işe alınan ve terfi ettirilen kadın sayısında önemli bir artışa neden oldu. 2020 yılına kadar hedefimize ulaşmak için bu hızı sürdürmemiz gerekiyor.

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleme

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleyeceğiz.

2016 yılına kadar yaklaşık 7.000 kadının, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda güvenliğini desteklemeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık.


Bakış Açımız

2014 yılında, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda güvenliği kadınlar için kritik bir sorun olarak ön plana çıkaran Kenya'daki çalışmamızın ardından güvenlikle ilgili yeni bir hedef belirledik.

Çalışanlarımızı ve topluluk genelini, cinsel taciz konusunda bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleriyle sürece katmaya ve şikayet mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyoruz.

Yaklaşımımız sistematik ve kapsayıcı özelliğini koruyor ve topluluklarla birlikte çalışıyoruz. Henüz tüm sorularımızı yanıtlayamadığımız için bilinçlendirme amacıyla diğer kurumlarla ortaklık kurmaya, cinsel taciz anlamına gelen eylemler hakkında daha fazla bilgi vermeye ve kız çocuklarının sosyal faaliyetlere katılması için daha fazla fırsatlar geliştirmeye devam ediyoruz.

Kenya ve diğer yerlerdeki çay değer zincirimizde insan haklarının uygulanışını geliştiren bir küresel şiddet önleme çerçevesi oluşturmak üzere BM Kadın Birimi ile birlikte çalışıyoruz. Bu program, küresel çerçeveyi Unilever’in tedarik zincirine uygulamayı ve zaman içinde çay sektörünün geneline ve diğer mallara genişletmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimlere erişimi ve becerileri geliştirme

Değer zincirimizde eğitimlere ve becerilere erişimi artıracağız

2016 yılına kadar yaklaşık 836.000 kadının becerileri geliştirmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık.


Bakış Açımız

Hedefimiz, ekonomiye kadın katılımının artırılması için kritik öneme sahiptir.

Kadınların eğitime katılımının önündeki en önemli engellerden biri eğitime erişimdir. Bu nedenle, eğitimlerimiz kadınların eksiksiz ve eşit oranda katılımını teşvik etmek için tasarlanır; örneğin, eğitimler erişimi kolay lokasyonlarda ve uygun saatlerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, daha fazla kadına ulaşmamıza yardımcı olan ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden ortaklarla çalışıyoruz.

Eğitim ve becerilere erişim sağlarken bütünsel bir yaklaşım benimsiyor ve mümkün olan her durumda tamamlayıcı eğitimler sunuyoruz. Örneğin, küçük ölçekli çiftçi ailelere, beslenme çeşitliliğini artırmayı amaçlayan tamamlayıcı beslenme eğitimleriyle birlikte tarım eğitimleri veriyoruz. Benzer şekilde, daha önce başka türde eğitimler verdiğimiz küçük ölçekli çiftçiler için mali okuryazarlık eğitimleri başlatmayı amaçlıyoruz.

Değer zincirimizdeki fırsatları genişletme

 • Kadınlar için değer zincirimizdeki fırsatları genişleteceğiz.

2016 yılına kadar yaklaşık 77.000 kadının değer zincirimizdeki fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık.


 • İşe alacağımız, eğitim vereceğimiz ve istihdam sağlayacağımız Şakti girişimcilerin sayısını 2010 yılında 45.000'den 2015 yılında 75.000'e yükselttik.
93

2015'in sonuna gelindiğinde Hindistan'da 70.000 Şakti mikro girişimci (%93'ü) ürünlerimizi satıyordu.

Genişlemeyi amaçladığımız diğer ülkeler olan Bangladeş, Sri Lanka ve Vietnam'da da benzer planlar uyguluyoruz.

(Bu hedef artık yukarıdaki Fırsatları Genişletme hedefinin bir parçasıdır)


Bakış Açımız

2016'dan itibaren, Şakti hedeflerimiz 2020 yılına kadar kadınlar için değer zincirimizdeki fırsatları genişletme hedefimizin bir parçasıdır. Bu yeni ve daha geniş hedefi gerçekleştirme yolunda ilerlememize rağmen, ilk başta Şaktilere özel olarak belirlenen hedefin gerisinde kalarak 2015 yılına kadar 75.000 yerine 70.000 kadına ulaştık. 2016 yılında, 72.000 kadın girişimde aktif rol almıştır.

Hindistan'daki Şakti programımız, şirketimize yarar sağlarken kırsal refahı artıran bir kazan-kazan girişimidir: Şaktiler 162.000'den fazla köyde kadınlar için ürünlerimizi dağıtma donanımı sağlayarak 4 milyonu aşkın kırsal haneye ulaşmıştır.

Şakti, gelişmekte olan pazarlarda genellikle düşük gelire sahip kırsal tüketicilere ulaşmak için modelimiz olmuştur. Bu modeli birkaç Güney Asya, Afrika ve Güney Amerika pazarına uyarlıyoruz. Örneğin, Nijerya'da 1.300'den fazla kadın 2016 yılındaki Gbemiga girişimi kapsamında ürünlerimizi satmaktadır.

Başa dön